วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30-16.30 น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30-16.30 น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมซูม (Zoom Meeting) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบวิธีการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนภารกิจการกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ฯ จำนวน 45 คน