วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ โดยมี นางศิริพรรณ  อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการมอบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าว พร้อมด้วย ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวธิดาลักษณ์ แก้วคูณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับมอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 4 กลุ่ม  มีดังนี้  1) กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาสตรีบ้านเมืองแสน อำเภอยางชุมน้อย ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาเซรั่มหอมแดง 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอกันทรารมย์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาผงโรยข้าวปลาดุกฟูสมุนไพร  3) วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูป อำเภอกันทรารมย์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาหนังกบทอดหลากรส  4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทำขนมหนองทุ่ม อำเภอพยุห์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนา ทอฟฟี่รสต่าง ๆ