โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ