คุณกำลังมองหาอะไร?


 

                          แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                            ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1luLmk68KXdnrMeBROQJgCs0I4GdgBKPU/view?usp=sharing

 

                        แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2565

                        ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1tC7dUuMaKCQlMVHxps4ppn5pOLrC-Ju7/view

                 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอำนาจเจริญ ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://n9.cl/0t5c