คุณกำลังมองหาอะไร?


 

                          แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                          ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/txzru

                          แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 

                          ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://drive.google.com/file/d/17scOMuH3mR63SJxoDbpxabI39EWh56fq/view?usp=sharing

 

                        แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2565 

                        ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1tC7dUuMaKCQlMVHxps4ppn5pOLrC-Ju7/view

                 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอำนาจเจริญ ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://nhttp://www.osmnortheast-s2.moi.go.th/ub/index.php/plan/plan4-year/%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2561-2564/83-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2566-2570.html9.cl/0t5c